RAČUNOVODSKI SERVIS

Računovodstvo je naša primarna dejavnost. Z prilagajanjem velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter društvom in zavodom glede na dejavnost, način in obseg poslovanja ter število zaposlenih smo pri vodenju računov in poslovnih knjig zanesljivi in fleksibilni.

Opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje evidence saldakontov,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • vodenje blagajne,
 • obračun DDV,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • blagovno in materialno knjigovodstvo
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • obračun osebnih dohodkov,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb,
 • izdelava vseh zakonsko določenih poročil,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava raznih pogodb,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • ostale računovodske storitve.
https://festinans.si/wp-content/uploads/2023/09/business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-internal-revenue-service-inspector-checking-document-audit-concept.jpg

Računovodske storitve opravljamo velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter društvom in zavodom. Ker ima vsak poslovni subjekt svoje specifike pri vodenju računov (dejavnost, način in obseg poslovanja, število zaposlenih, …) storitve računovodstva temu primerno prilagodimo.

Naš računovodski servis za Vas opravlja naslednje storitve iz sklopa računovodstva:

 • vodenje poslovnih knjig: knjiženje prejetih, in izdanih računov ter bančih izpisov
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpis odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • obračun DDV in zamudnih obresti ter izpis opominov
 • vodenje davčnih evidenc
 • zdelava medletnih in zaključnih bilanc ter poročil za AJPES
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve za potrebe DURS in ZPIZ
 • obračun socialnih prispevkov za davčnega zavezanca
 • knjiženje maloprodaje in blagajniško poslovanje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava statistike finan?nih računov in poročil za Banko Slovenije
 • vodenje plačilnega prometa
 • priprava potrebnih dokumentov za pridobitev posojila
 • obveščanje o spremembah na področjih davčne in računovodske zakonodaje

Izdelava računovodskih izkazov
 • izkaz poslovnega izida
 • bilanca stanja
 • prevrednotenje
 • izkaz finan?nih tokov
Osnovna sredstva
 • seznam
 • amortizacija
 • prevrednotenje
Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb
 • podjemne pogodbe
 • avtorski honorarji
https://festinans.si/wp-content/uploads/2023/09/everyone-is-good-mood-top-view-office-workers-classic-wear-sitting-near-table-using-laptop-documents.jpg